Naše usluge

Građanski sporovi

Građanski sporovi

“Oblast građanskog prava koja reguliše radne odnose između poslodavca i radnika”

Naknada štete

Naknada štete

“Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove …”

Porodično pravo

Porodično pravo

“Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa…”

Krivično i prekršajno pravo

Krivično i prekršajno pravo

“Skup pravila koja normiraju oblike društveno zabranjenog ponašanja, u svrhu zaštite dobra države i pojedinaca”

Upravno pravo

Upravno pravo

“Oblast javnog prava, koja uređuje pravne odnose države, s jedne strane i nedržavnih subjekata, s druge strane”

Radno pravo

Radno pravo

“Oblast građanskog prava koja reguliše radne odnose između poslodavca i radnika”

Privredno pravo

Privredno pravo

“Oblast prava kojom se reguliše nastanak, poslovanje i prestanak privrednih subjekata, te odnosi među istima”

Ostala prava

Ostala prava

“Sva pravila koja uređuju ostala lična i imovinska prava ili obaveze koja nisu obuhvaćena prednje navedenim oblastima”