advokat
Usluge Građanski sporovi Naknada štete Porodično pravo Krivično i prekršajno pravo Upravno pravo Radno pravo Privredno pravo

Pravne usluge & Pravni savjeti

Napravite prvi korak ka rješavanju vašeg slučaja sa nama.

Potreban Vam je pouzdan advokat koji bi rješio Vaše pravne probleme

pravne usluge

Advokat Banja Luka – Pravne usluge

Sve pravne usluge advokatska kancelarija Bajić i saradnici pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa klijentom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova.
pravne-usluge

Advokati Banja Luka – Pravna pomoć

U cilju unapređenja kvaliteta rada i pružanja pravne usluge, članovi naše advokatske kancelarije pomažu u ostvarivanju prava najugroženijih građana kroz različite vidove pravne pomoći.

Advokatska kancelarija bajić

Naše pravne usluge

Građanski sporovi

Ova vrsta sporova određena je samom prirodom subjektivnih prava čija se pravna zaštita ostvaruje u postupku. Riječ je o građanskim subjektivinim pravima u najširem značenju tog pojma, koja su najvećim dijelom regulisana normama materijalnog prava.

Porodično pravo

Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa koji nastaju između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i drugih srodnika po krvi i usvojenju, te odnosa starateljstva. U tom smislu se porodično pravo može odrediti kao ...

Naknada štete

Zakon o obligacioniom odnosima propisuje da je šteta umanjenje nečije imovine (materijalna šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Krivično i prekršajno pravo

Krivično ili kazneno pravo je izraz koji se u širem smislu koristi za pravnu granu koja se bavi zaštitom najvećih vrijednosti određenog društva, odnosno čija je zaštita u domenu države, kao entiteta, koji ima isključivo pravo kažnjavanja (ius puniendi).

Upravno pravo

Advokatska kancelarija Bajić se bavi pružanjem pravnih savjeta i zastupanjem fizičkih i pravnih lica u sporovima iz oblasti upravnog prava pred organima uprave. Zastupamo klijente u upravnim postupcima pred svim nadležnim institucijama institucijama kao i u upravnim...

Radno pravo

Radno pravo predstavlja pravnu oblast koja reguliše odnose između dva, po inerciji, suprostavljena društveno-ekonomska činioca: zaposlenih i poslodavaca. Put razvoja radnog prava je bio trnovit, i trebalo je da prođu vekovi dok nije prepoznat značaj radnopravne regulative.

Referenca

Mi smo ponosni na naše klijente!