advokat
Usluge Građanski sporovi Naknada štete Porodično pravo Krivično i prekršajno pravo Upravno pravo Radno pravo Privredno pravo

Privredno pravo

Advokat Banja Luka

Privredno pravo

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede i odnosi se na skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti.

Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja.

Za naše klijente vodimo postupak pripajanja i spajanja privrednih subjekata, promjene oblika društva, smanjenje i povećanje osnovnog kapitala društva, dajemo savjete o upravljanju imovinom spojenih društava.

Svojim klijentima pružamo usluge pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka, usluge zastupanja u navedenim postupcima, kao i prijavu potraživanja a sve u skladu sa zakonima o stečajnom postupku. Nudimo konsultantske usluge vezane za postupke nabavke i raspolaganja svim vrstama vrijednosnih papira, uspješno vodimo postupke prijave i naplate stare devizne štednje.

Svoje klijente zastupamo u sporovima kojih su predmet mjenice, mjenične izjave, bankovne garancije, ugovorne kazne i drugi oblici pismenih garancija za novčana potraživanja. Vršimo usluge savjetovanja, obračuna i zastupanja pred svim poreznim institucijama. Posjedujemo dugogodišnje iskustvo u financijskom i poreznom pravu, posebno u pravnim pitanjima koja tretiraju obaveze i prava vezana za porez na dobit, dohodak i imovinu kao i indirektne poreze koji uključuju PDV, akcize i ostale uvozne trošarine.

Advokatska kancelarija

Preko 20 godina iskustva

Godina rada
0 +
Zadovoljnih klijenata
0 +

Referenca

Mi smo ponosni na naše klijente!