Građanski sporovi

Građanski sporovi

Ova vrsta sporova određena je samom prirodom subjektivnih prava čija se pravna zaštita ostvaruje u postupku. Riječ je o građanskim subjektivinim pravima u najširem značenju tog pojma, koja su najvećim dijelom regulisana normama materijalnog prava.

Građanski sudski postupak predstavlja složenu cjelinu sastavljenu od posebnih dijelova koji se međusobno razlikuju prema predmetu i metodama ostvarivanja pravne zaštite. U navedenom smislu čine ga parnični, vanparnični i izvršni postupak. Ova vrsta specijalizacije izvršena je prema predmetu pravne zaštite, subjektima postupka, metodama postupanja, vrsti odluka i obilježjima pravnih lijekova kojima se ostvaruje kontrola zakonitosti odluka donijetih u određenom postupku.

U građanskom sudskom postupku koji može biti parnični, vanparnični i izvršni postupak,  poželjno je imati punomoćnika iz reda advokata koji može da odgovori svim zahtjevima i iskušenjima same procedure, počev od podnošenja tužbe pa do realizacije presude prinudnim putem u izvršnom postupku.

Parnični postupak počinje podnošenjem tužbe. Iako tužba predstavlja inicijalni akt, od kvalitetnonog sastavljanja tužbe i to kako narativnog dijela tako i tužbenog zahtjeva-petituma zavisi najveći dio postupka. Tokom samog postupka koncentracija dokaza i dokaznih sredstava, kao strateško postupanje od strane advokata u mnogome može da uslovi sam tok parnice.

Građanski sporovi

Građanski sporovi

Ova vrsta sporova određena je samom prirodom subjektivnih prava čija se pravna zaštita ostvaruje u postupku. Riječ je o građanskim subjektivinim pravima u najširem značenju tog pojma, koja su najvećim dijelom regulisana normama materijalnog prava.

Građanski sudski postupak predstavlja složenu cjelinu sastavljenu od posebnih dijelova koji se međusobno razlikuju prema predmetu i metodama ostvarivanja pravne zaštite. U navedenom smislu čine ga parnični, vanparnični i izvršni postupak. Ova vrsta specijalizacije izvršena je prema predmetu pravne zaštite, subjektima postupka, metodama postupanja, vrsti odluka i obilježjima pravnih lijekova kojima se ostvaruje kontrola zakonitosti odluka donijetih u određenom postupku.

U građanskom sudskom postupku koji može biti parnični, vanparnični i izvršni postupak,  poželjno je imati punomoćnika iz reda advokata koji može da odgovori svim zahtjevima i iskušenjima same procedure, počev od podnošenja tužbe pa do realizacije presude prinudnim putem u izvršnom postupku.

Parnični postupak počinje podnošenjem tužbe. Iako tužba predstavlja inicijalni akt, od kvalitetnonog sastavljanja tužbe i to kako narativnog dijela tako i tužbenog zahtjeva-petituma zavisi najveći dio postupka. Tokom samog postupka koncentracija dokaza i dokaznih sredstava, kao strateško postupanje od strane advokata u mnogome može da uslovi sam tok parnice.