Šta su advokati? Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske djelatnosti. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu pravnu službu.

Advokati Banja Luka su  lica koja su upisana u  imenik advokata, koji su položili advokatsku zakletvu i koji se bave advokaturom saglasno Zakonu o advokaturi. Advokat je svaki advokat ponaosob i svi advokati koji jesu ili su bili pripadnici zajedničke advokature. Zajednička advokatura je svaki oblik udruženog, ortačkog ili drugog zakonom i ugovorom uređenog zajedničkog rada advokata.

Zastupanje je cjelokupna profesionalna djelatnost advokata, uključujući zastupanje u građanskom i upravnom postupku, odbranu u krivičnom, prekršajnom, trgovinsko-prestupnom i disciplinskom postupku, posredovanje, savjetovanje i svi drugi vidovi pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti sloboda, prava i interesa građana i pravnih lica. Advokati Banja Luka

Šta su advokati? Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske delatnosti. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu pravnu službu.

Advokati Banja Luka su  lica koja su upisani u  imenik advokata koji su položili advokatsku zakletvu i koji se bave advokaturom saglasno Zakonu o advokaturi. Advokat je svaki advokat ponaosob i svi advokati koji jesu ili su bili pripadnici zajedničke advokature. Zajednička advokatura je svaki oblik udruženog, ortačkog ili drugog zakonom i ugovorom uređenog zajedničkog rada advokata.

Zastupanje je celokupna profesionalna delatnost advokata, uključujući zastupanje u građanskom i upravnom postupku, odbranu u krivičnom, prekršajnom, trgovinsko-prestupnom i disciplinskom postupku, posredovanje, savetovanje i sve druge vidove pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti sloboda, prava i interesa građana i pravnih lica. Advokati Banja Luka